میزبانی وب لینوکس

پلن 1 میزبانی لینوکس

فضا 250 مگابايت / پهناي باند 5 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel

پلن 2 میزبانی لینوکس

فضا 500 مگابايت / پهناي باند 10 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel

پلن 3 میزبانی لینوکس

فضا 1000 مگابايت / پهناي باند 20 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel

پلن 4 میزبانی لینوکس

فضا 2000 مگابايت / پهناي باند 40 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel

پلن 5 میزبانی لینوکس

فضا 5000 مگابايت / پهناي باند 100 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel

پلن 6 میزبانی لینوکس

فضا 10000 مگابايت / پهناي باند 150 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel