سرور مجازی ایران

پلن 1 سرور مجازی ایران 3 موجود است

فضا 20 گیگابایت

پهناي باند 200 گيگابايت

مقدار رم 1 گيگابايت

پلن 2 سرور مجازی ایران 2 موجود است

فضا 30 گیگابایت

پهناي باند 300 گيگابايت

مقدار رم 2 گيگابايت

پلن 3 سرور مجازی ایران 2 موجود است

فضا 40 گیگابایت

پهناي باند 500 گيگابايت

مقدار رم 3 گيگابايت

پلن 4 سرور مجازی ایران 2 موجود است

فضا 50 گیگابایت

پهناي باند 800 گیگابایت

مقدار رم 4 گيگابايت

پلن 5 سرور مجازی ایران 2 موجود است

فضا 80 گیگابایت

پهناي باند 1000 گیگابایت

مقدار رم 8 گيگابايت