میزبانی وب لینوکس ویژه

پلن 1 میزبانی لینوکس ویژه

فضا 3000 مگابايت / پهناي باند 100 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel

پلن 2 میزبانی لینوکس ویژه

فضا 5000 مگابايت / پهناي باند 200 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel

پلن 3 میزبانی لینوکس ویژه

فضا 10000 مگابايت / پهناي باند 300 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel

پلن 4 میزبانی لینوکس ویژه

فضا 15000 مگابايت / پهناي باند 500 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel

پلن 5 میزبانی لینوکس ویژه

فضا 20000 گیگابايت / پهناي باند 700 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel

پلن 6 میزبانی لینوکس ویژه

فضا 30000 مگابايت / پهناي باند 900 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel