نمایندگی میزبانی لینوکس

پلن 1 نمايندگي لينوکس

فضا 2 گيگابايت / پهناي باند 40 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel/WHM

پلن 2 نمايندگي لينوکس

فضا 5 گيگابايت / پهناي باند 100 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel/WHM

پلن 3 نمایندگی لینوکس

فضا 10 گيگابايت / پهناي باند 200 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel/WHM

پلن 4 نمايندگي لينوکس

فضا 20 گيگابايت / پهناي باند 400 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel/WHM

پلن 5 نمایندگی لینوکس

فضا 30 گيگابايت / پهناي باند 600 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel/WHM

پلن 6 نمایندگی لینوکس

فضا 50 گيگابايت / پهناي باند 900 گيگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel/WHM